Право

Правото е обществено-научна категория; в многовековната история на юриспруденцията неведнъж се е указвало, че когато се говори за право, трябва да се избягват универсалните определения, и в течение на времето общоприета дефиниция така и не е била създадена. Ето някои опити за такава:

- съвкупност от правила (норми), определящи отношенията между хората в социума;

- единствените еднакви за всички норми за свобода и справедливост;

Всички правни системи се занимават с една и съща материя, но отделните държави категоризират субектите на правото по различен начин. Общоприето е разграничението публично (отнасящо се до държавата и включващо конституционното, административното и наказателното право) – частно право. Съществуват още много видове право, като вещно, договорно, застрахователно, търговско, дори космическо. Ето съвсем накратко информация за някои видове право:

Международното право се дели на МПП (международно публично), МЧП (международно частно) и право на многонационални организации, каквото е ставащото все по-важно право на ЕС.

Конституционното право засяга разделението на властите, гражданските права, устройството на държавата. С гражданско-правните въпроси се занимава гражданското право.

За резюмиране на същността на договорното право често се използва латинското Pacta sunt servanda (споразуменията трябва да се спазват).

Търговското право е дял от частното право и обхваща въпроси, засягащи договорите и собствеността. То регламентира поведението на търговците и лицата, с които те влизат в правоотношения.

Правото на интелектуалната собственост засяга проблемите на патентите, лицензите, програмните продукти, търговските марки. Тук могат да се засягат и авторските права в Интернет - право на интелектуална собственост.

Все пак човек трябва да е наясно какво е неговото право в Интернет; трябва да е наясно и с други видове като: гражданско право, конституционно право и публично право. Разбира се, не се налага да се познават из основи. Напълно достатъчно е да сте наясно с основите на правото. В определен момент е необходимо да имате информация върху вашето право на наследство.